ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40110 โทรศัพท์ 043-267132 โทรสาร 043-267132 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เขต 25 เปิดสอนระดับช่วงชั้นที่ 3 และ 4 มีข้อมูลรายละเอียดและความเป็นมา ดังต่อไปนี้ 1.1 ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน ( School Profile ) โรงเรียนหนองขามพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 116บ้านหนองขาม หมู่ที่ 12 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ตั้งเมื่อ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2535 โดยสภาตำบลโนนสมบูรณ์ ได้ให้ความเห็นชอบจัดตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา ในเขตตำบลโนนสมบูรณ์ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 คณะกรรมการการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัด ขอนแก่น มีมติให้ดำเนินการเปิดโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการตำบลโนนสมบูรณ์ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2535 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา เปิดโรงเรียนสาขาที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2536 ให้มีการเปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 70 คน จำนวน 1 ห้องเรียน ด้านอาคารสถานที่สำหรับทำการเรียนการสอนได้รับความอนุเคราะห์ ให้ใช้อาคารเรียนชั่วคราว ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์โนนสมบูรณ์ (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น) วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2537 ได้ย้ายไปเปิดทำการเรียนการสอนที่บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ กิ่งอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ห่างจากถนนมิตรภาพไปทางทิศตะวันตกประมาณ 600 เมตร โดยสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 5 ห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องส้วม จำนวน 5 ห้อง ปีการศึกษา 2537 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้โรงเรียนเปิดรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 80 คน แต่โรงเรียนรับได้จริง 107 คน เป็นชาย 53 คน หญิง 54 คน ชาวบ้านหนองขาม ได้บริจาคที่ดินให้เพื่อสร้างโรงเรียน จำนวน 26 ไร่63ตารางวาโดยเป็นที่ธรณีสงฆ์วัดสระจันทร์ จำนวน 5 ไร่ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2538 โรงเรียนหนองขามพิทยาคมได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียน เอกเทศ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และได้รับจัดสรรงบประมาณหมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้างเป็นอาคารแบบเบ็ดเสร็จ ก, ข, ค กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้งให้ นายวีระพงษ์ ไชยรา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการโรงเรียน ตามลำดับ ปีการศึกษา 2541 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันข้าราชการครู 14 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน มีนักเรียนทั้งสิ้น 140 คน ผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบัน คือ นางนิกัญชลา ล้นเหลือ ผู้อำนวยการโรงเรียน
^